GROUP TRAINING

GROUP TRAINING

GROUP TRAINING

GROUP TRAINING

GROUP TRAINING

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SATURDAY

7:30
TREINO ZOOM
PEDRO KOL
10:30
TREINO ZOOM
DIOGO DINIZ
7:30
TREINO ZOOM
DIOGO NEVES
18:30
DIRETO INSTAGRAM
18:30
TREINO ZOOM
DIOGO SEQUEIRA
18:30
DIRETO INSTAGRAM
18:30
TREINO ZOOM
RUDI MENDES
18:30
DIRETO INSTAGRAM